2013年7月1日月曜日

ルームエアコン取替え


ルームエアコン取替え後



ルームエアコン取替え前